Temiz Üretim Nedir?


Temiz (sürdürülebilir) üretim, “bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması” olarak tanımlanmaktadır.

Temiz (sürdürülebilir) üretim, çevresel etkilerin oluşmadan kaynağında önlenmesini ifade etmekte, çevresel sorunları ortaya çıktıktan sonra gidermeye çalışan “kirlilik kontrolü” yaklaşımlarının tersine, çevresel konuların endüstriyel, kentsel, tarımsal, vb. her türlü insani etkinliğin tasarımı aşamasında bir parametre olarak planlanma süreçlerine dahil edilmesini gerektirmektedir.

Kirlilik kontrolü, kirliliği tasarım ve üretim süreçlerinin kaçınılmaz bir sonucu olarak görmekte, kirlilik ortaya çıktıktan sonra bu soruna çözüm getirmeye çalıştığından (atıkları arıtma ve bertaraf etme) kuruluşlara önemli miktarlarda ek maliyet getirmektedir. Oysa temiz (sürdürülebilir) üretim, kaynak verimliliği, kirliliği kaynağında önleme, çevre dostu ürün, vb. yaklaşımları ile kuruluşlara çevre performansında artışın yanı sıra üretim maliyetlerinde düşüşü de sağlamaktadır.

Temiz (sürdürülebilir) üretim, 1990’lı yıllardan bu yana, gerek gelişmiş ve gelişmekte olan gerekse az gelişmiş ülkelerin gündemlerinde yer almaktadır. Ülke örnekleri incelendiğinde temiz (sürdürülebilir) üretim kavramının gelişiminin, bilinç yaratma, kapasite oluşturma, ortaklıklar kurma ve bilgi paylaşım ağlarının yaratılması, finansal mekanizmaların oluşturulması ve gerekli politika reformlarının yapılması aşamaları ile hayata geçtiği görülmektedir.

Ulusal temiz üretim merkezleri, bu sürecin etkin olarak sürdürülmesinde kritik öneme sahiptir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)/ Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü(UNIDO) öncülüğünde yürütülen çalışmalar ve destek programları ile 42 ülkede kurulmuş olan temiz üretim merkezlerinin yanı sıra, özellikle gelişmiş ülkelerde, ülkelerin kendi inisiyatifi ve ulusal kaynakları ile kurulmuş olan temiz üretim merkezleri de bulunmaktadır. Ülkemizde ise, “temiz üretim” kavramı ilk kez 1999’da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından, Bilim Teknoloji Sanayi Tartışmaları Platformu, Temiz Üretim, Temiz Ürün Çevre Dostu Teknolojiler Çalışma Grubu Sanayi Sektörü Raporu ile gündeme gelmiştir. Bu kapsamda, bir temiz üretim merkezi kurulması önerilmiş, ancak söz konusu merkez ulusal ölçekte halen kurulamamıştır. Aradan geçen sürede ise, hem konunun stratejik önemi hem de ülkemiz sanayinin temiz üretim danışmanlık hizmetleri ve Ar-Ge çalışmalarına duyduğu gereksinim hızla artmıştır. Diğer bir ifadeyle, “temiz üretim” kavramı ülkemizde enerji verimliliği boyutu dışında yeterince bilinmemekte ve uygulanamamaktadır. Bunun en önemli nedeni ülkemizde konu üzerinde yeterli bir kapasitenin mevcut olmamasıdır.

Öte yandan, 2008 yılında yürürlüğe giren “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı” kapsamında bir alt program olarak UNIDO sorumluluğunda ve TTGV tarafından yürütülmekte olan Eko.verimlilik (Temiz Üretim) Programı, bu çerçevede yürütülmekte olan ulusal bazlı tek program konumundadır.

BYCHIM Temiz Üretim Çalışmaları

Tüm bunların yanında BYCHIM geri kazanımı, yaptığı tüm tesislere entegre ederek temiz üretime katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Sıfır atık / sıfır deşarj prensibiyle çıktığı bu yolda göstermiş olduğu başarı kısa sürede farkedilmiş ve piyasanın yükselen değeri olmuştur. Şimdiye kadar uygulanan ve AR-GE çalışması yapılan projelerde gerek atığın içindeki değerli ürünün geri kazanılması, gerekse bir litre suyun dahi boşa akmaması için uyguladığımız proses çalışmaları temiz üretime duyduğumuz inancı gözler önüne sermektedir. Geleceğimizin temiz üretim teknolojileri yardımıyla korunacağının bilincinde ve gelecek nesillere de bu şekilde aktarmanının sorumluluğuyla bilgi birikimimizi bu doğrultuda kurmaktayız.

Marmara Birlik, Bursa
Alka Group, Kocaeli
Borusan Mannesmann
Genmak Alüminyum

Referanslarımız

Nilüfer O. S. B., Bursa
Endüstriyel Atık Suları Arıtan Mevcut Arıtma Tesisinin Revizyonu....

İletişim Formu

Daha temiz bir
dünya için!